Křižovatka u Řepova. Foto ŘSD, Mapy.czŘEPOV - V pondělí 18. března se od ranních hodin pomalu rozjedou práce na rekonstrukci křižovatky u Řepova. Hned ráno tam dojde k rozmisťování přechodné dopravní značení. Následovat bude frézování povrchu vozovky a další práce dle stanoveného harmonogramu.

Po celou dobu prací bude doprava v místě ovlivněna pouze částečně a průjezd křižovatkou bude umožněn ve všech směrech. Semafory budou po celou dobu v provozu. Doporučujeme motoristům sledovat přechodné dopravní značení viz. obrázek níže.

Hlavním cílem je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace mezi obcí Řepov a zdejší průmyslovou zónou. Zároveň zde dojde k opravě vozovky silnice I/16, po které v těchto místech projede každý den téměř 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří cca 16%. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 m.

Úprava začíná na silnici I/16 cca 157 m před obcí ve směru od Mladé Boleslavi. Po jižní straně komunikace u zahradnické osady je navržena oprava autobusové zastávky s asfaltovým krytem. Podél zastávky budou osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který bude opatřen zámkovou dlažbou. V tomto úseku dojde také k odstranění svodidel umístěných na chodníku a jejich náhradě za zábradlí výšky 1,1 m. Dále je v plánu renovace systému odvodnění i očištění a zpevnění vydlážděných svahů příkopů u propustků. Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová.

Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace.

Doba pro uvedení křižovatky do provozu byla stanovena na maximálně 14 týdnů. Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SaM silnice a mosty a.s., která provede práce za nabídkovou cenu 19,41 mil. Kč bez DPH. Uvést celý úsek do provozu plánujeme v červnu.